SME
Štvrtok, 29. september, 2022 | Meniny má Michal, Michaela

Hovorí zväzok ŠtB na A. Babiša o vedomej spolupráci?

Agent Bureš plnil poctivo svoju informačnú úlohu vo veľmi dôležitej oblasti valutových príjmov pre režim.

Andrej Babiš. (Zdroj: TASR/AP)

Autor pracuje v Ústave pamäti národa

Dnes, keď ÚS SR skonštatoval, že svedecké výpovede bývalých príslušníkov ŠtB sú súdne a morálno-politicky neprijateľné, keďže títo v podstate tvorili a podporovali totalitný režim, najsilnejšiu argumentáciu v prospech vedomej spolupráce s ŠtB môžu dať písomnosti samotnej ŠtB.

A teda v prípade osoby jej zväzok „vedomej spolupráce“ najmä v kategórii agent, rezident alebo držiteľ prepožičaného bytu.

Formálno-obsahová a inštitucionálna analýza takéhoto zväzku, ktorý nebol podstatne preskartovaný, môže napovedať, či v dokumentoch vo zväzku sú zachytené skutočnosti, činnosti, vyjadrenia, akty, ktoré by takúto vedomú spoluprácu priamo ilustrovali a dokazovali. A to na viac, ako sú na vtedajšie pomery potvrdené nadriadenými osobami, príslušnými predpismi, podpismi.

Pri chronologickej a obsahovej skladbe zväzku je dôležité skúmať aj spôsob evidencie, vžitý úzus a rutinu práce príslušníkov ŠtB - riadiacich orgánov daného tajného spolupracovníka. Vtedy je možné konštatovať, či takýto zväzok mohol byť vedený fiktívne, prípadne podstatne prerobený alebo príslušníkmi ŠtB celkom vymyslený, a teda či daný spolupracovník o celej akcii nemohol nič vedieť.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Prečítajte si tiež: Ústavný súd vrátil Babišovu kauzu o jeho spolupráci s ŠtB Čítajte 

Čo je v Burešovom zväzku

Zväzok XII. Správy ZNB (Správy ŠtB pre Slovensko) vedený na Andreja Babiša, narodeného 2. 9.1954, po formálnej stránke zodpovedá štandardne zavedeným desiatkam iných zväzkov kategórie D (dôverník), neskôr preregistrovaných na inú kategóriu (v tomto prípade A – agent).

Vlastnoručné správy boli v decembri 1989 zoskartované. Podobne zložka Korešpondencia a Finančné dokumenty. To bol bežný postup pri nie nezaujímavých spolupracovníkoch.

Zavedenie zväzku bolo zároveň zaznamenané v príslušnom registračnom protokole podľa štandardných postupov, počnúc od dátumu zavedenia, pridelenia registračného čísla, pridelenia krycieho mena, kategórie spolupráce (D, KTS, A, R...), príslušného oddelenia správy ŠtB a menom riadiaceho pracovníka až po údaje na preregistráciu, archiváciu, skartáciu.

Dôležitou súčasťou zväzku je v jeho úvode uvedený Zoznam dokumentov (vo zväzku). Tento sa tvorí logicky postupne ako tieto do zväzku pribúdajú. V prípade dôverníka/agenta Bureša tento zoznam obsahuje bežné a logicky vzniknuté druhy písomností ako návrh na získanie na spoluprácu (strany 1 - 3), správa o získaní na spoluprácu (s. 4 – 7), lustračný list (potenciálneho spolupracovníka), záväzok na spoluprácu – tento býval podpísaný i nepodpisovaný, ak sa uznalo, že spolupracovník je užitočný aj bez podmienky vlastnoručného podpisu.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Nasleduje memorandum – opis osoby kandidáta na spoluprácu a jeho rodiny, životopis a predpoklady na spoluprácu.

Ďalej tzv. ustanovka, agentúrne záznamy na menovaného Babiša alebo iné osoby, s ktorými prišiel do styku, prípadne na ktoré tieto záznamy vznikli.

A potom iné kategórie písomností ako záznam o prevzatí zväzku (iným oddelením ŠtB), vyhodnotenie tajného spolupracovníka, ktoré sa vykonávalo pravidelne po istom čase spolupráce.

Nasleduje vážny dokument, nazvaný návrh na zavedenie do prepožičaného bytu, ktorý dokladá dohodu medzi riadiacim orgánom a agentom o stretávaní sa v tajných bytoch ŠtB, čo je posilnené ďalším dokumentom s názvom legenda do (tohto) prepožičaného bytu, ktorá obsahovala dohovorené heslo, ktoré sa používalo pri telefonovaní a dohodnutí si stretnutia, prípadne pri zvonení pri návšteve takéhoto bytu s cieľom tajnej schôdzky spolupracovníka s príslušníkom ŠtB.

Zoznam dokumentov na agenta Bureša obsahoval ďalšie štandardné a chronologicky prirodzene vznikajúce druhy písomností zväzku ako záznamy z previerok (agenta, napr. inými agentmi), hodnotenie spolupracovníka (jeho riadiacim orgánom), výnimku na vydanie cestovných dokladov (keďže A. Babiš pracovne pôsobil v zahraničí), rôzne stanoviská tajného spolupracovníka.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Dôležitou časťou je evidenčný list výdavkov, ktorý chronologicky, opisom schôdzok a finančnými výdavkami ukazuje priebeh stretnutí a financie vynaložené najmä na občerstvenie, ale aj dary a odmeny.

Čo sa stratilo

Treba povedať, že počas tzv. Lorencových skartácií v novembri a decembri 1989 bol aj zväzok na A. Babiša preskartovaný.

Z pôvodných 45 strán zostala v Archíve ÚPN menej ako polovica. Zničené boli aj napr. záväzok k spolupráci (v zozname dokumentov však uvedený je, dokonca aj v prepísanej verzii príslušníkom ŠtB Kuľhom), ako aj napr. agentúrne záznamy, čiže správy od agenta (ktoré sa v prípade agenta Bureša nachádzajú v písomnostiach iných oddelení ŠtB ako napr. rovnopisy), a vyhodnotenie tajného spolupracovníka.

Dobrovoľný záväzok spolupráce je však konštatovaný v správe o získaní na spoluprácu nasledovne: "Po vyjadrení súhlasu (so spoluprácou)... mu bol predložený k podpisu písomný záväzok. Kandidát záväzok... podpísal bez ďalších otázok a súhlasil s ďalším používaním krycieho mena Bureš."

Všetky zásadné dokumenty vo zväzku sú verifikované štandardne, s hlavičkou príslušného odboru, oddelenia alebo správy ŠtB, schvaľujúceho nadriadeného náčelníka s vlastnoručným podpisom, obsahujú štandardný text opisu skutočnosti s množstvom faktov, bežných metód práce, ŠtB vlastných vzťahov.

Zväzok má registračné číslo s 25085n, kde „n“ znamená, že ešte nebol/nemá byť archivovaný, teda mal zostať tzv. živý, takže so spoluprácou s agentom Burešom sa rátalo aj po obnovení prerušenej spolupráce, keď bol pracovne dlhodobo v zahraničí.

Agent Bureš bol evidovaný aj v tzv. EZO – Evidencii záujmových osôb pod evidenčným číslom 0859295. Jeho zväzok bol v rokoch 1981 – 1990 kontrolovaný nadriadenou zložkou ŠtB desaťkrát.

Vlastnoručné správy, ktoré najlepšie dokumentujú podávanie správ (tzv. agentúrnych záznamov) boli v decembri 1989 zoskartované. Podobne zložka korešpondencia a finančné dokumenty. To bol bežný postup pri nie nezaujímavých spolupracovníkoch.

Ako sa stal agentom

Andrej Babiš mal v roku 1982 v čase jeho evidovania ako agenta dvadsaťosem rokov. Viazací akt vykonali dvaja príslušníci ŠtB Július Šuman a Rastislav Mátray. Následnú správu o získaní na spoluprácu schválil náčelník XII. Správy ZNB plk. Jozef Vavro v zastúpení pplk. Antonom Faťolom.

Po podpise riadiaceho orgánu agenta Bureša npor. Šumana tento dokument odsúhlasil náčelník 3. Odboru XII. Správy ZNB mjr. Milan Greguš. Heslo pre kontakt s iným operatívnym pracovníkom bolo zvolené: Nesiem vám materiály od pána Bureša.

Andrej Babiš mal prirodzené predpoklady na nekonfliktnú kariéru kádra KSČ, paralelne s pragmatickou spoluprácou s ŠtB.

V roku 1980 ho ŠtB zaevidovala ako D – dôverníka, o čom nemusel vedieť (podľa nálezu ÚS ČSFR bola kategória spolupráce D – dôverník nevedomou spoluprácou s ŠtB). O dva roky po kladnom vyhodnotení ho ŠtB preregistrováva na agenta.

Andrej Babiš bol od roku 1978 kandidátom KSČ (mal 24 rokov) a od roku 1980 členom KSČ. Pracoval v podniku zahraničného obchodu Chemapol, kde ako 28-ročný už bol zástupcom riaditeľa obchodnej skupiny č. 31.

Zázemie mal ideologicky stabilné. Jeho otec, člen KSČ, v blízkej minulosti pôsobil na stálej misii ČSSR pri OSN v Ženeve, jeho matka, členka KSČ, pracovala ako tajomníčka Ústavu marxizmu-leninizmu Univerzity Komenského.

V júni 1983 príslušník ŠtB Šuman dopísal do zväzku agenta Bureša, že menovaný bol v zmysle Rozkazu MV ČSSR č. 9/1983 „zameriavaný“ do akcie s krycím menom „OKO“. Agent Bureš je zaznamenaný aj v iných zväzkov ŠtB s krycími menami Chemapol, Osten, Turek a Bauer, čo by vyfabrikovať, skombinovať a chronologicky vpisovať do registrov bez podozrenia manipulácie bolo priam nemožné.

Načo by to ŠtB pri 28-ročnom synáčikovi dobre osvedčenej straníckej rodiny riskovala? Veď agent plnil poctivo svoju informačnú úlohu vo veľmi dôležitej oblasti valutových príjmov pre režim.

Evidenčný list výdavkov zároveň ukazuje počet schôdzok s tajným spolupracovníkom, na ktorých sa čerpali tieto finančné výdavky. Za rok 1982 je vykázaných sedem schôdzok s agentom Burešom, v roku 1983 jedna, v roku 1984 päť a v roku 1985 štyri, (hoci posledná údajne prebehla už v čase Burešovej neprítomnosti v ČS).

Teda 17 schôdzok, pravdepodobne aj v konšpiračnom byte ŠtB s krycím menom Vojak, spolu za 650,- Kčs výdavkov.

Podľa zväzku bola s agentom Burešom spolupráca prerušená, lebo od roku 1985 dlhodobo služobne vycestoval do Maroka. Od roku 1987 sa novým riadiacim pracovníkom agenta Bureša sa stal kpt. Kuľha.

Prečo je zväzok pravý

Autentickosť evidencie a spolupráce ukazuje aj fakt, že zväzok bol v Lorencových skartáciách 4. 12.1989 skartovaný a to v položkách, pri ktorých sa to robilo i v stovkách iných spisov, teda napr. v návrhu na získanie na spoluprácu, záväzku na spoluprácu a najmä agentúrnych záznamov (správ podaných agentom), pretože priamo dokazovali spoluprácu.

Aj vyššie spomenuté fakty spolupráce a prvky zväzku vylučujú umelé vybudovanie zväzku alebo dodatočné podstatné zásahy do jeho skladby.

V roku 1988 bola vykonaná previerka spisu Bureš. Riadiacemu pracovníkovi kpt. Kuľhovi boli vyčítané niektoré nedostatky, ktoré do týždňa odstránil. Do záznamu dopísal, že predpokladá, že tajný spolupracovník Bureš sa koncom roka 1989 vráti z Maroka.

I to je dôkaz, že ak by bol zväzok z nejakého spravodajského dôvodu vyfabrikovaný, po odchode agenta Bureša na štyri roky mimo ČSSR by pre strojcov takéhoto podvodu bolo nebezpečné ho dlhodobo „sušiť“ na štatisticko-evidenčnom odbore ŠtB.

Ak by aj zväzok bol vymyslený, spomenutá kontrola by natvrdo nekonštatovala nedostatky ako napríklad oneskorené spracovanie prerušenia spolupráce a nezaevidovanie tohto vážneho faktu na štatisticko-evidenčnom odbore.

To znamená, že nadriadený orgán bral spoluprácu vážne, pretože ona existovala už tri až päť rokov a išlo o exkluzívneho tajného spolupracovníka, a napriek jeho dlhodobému odchodu do zahraničia si ho ŠtB chcela a plánovala udržať aj po jeho návrate.

Preto zväzok neputoval do archívu, dostal prídavok „n“, no jeho oživenie pravdepodobne zastavil november 1989.

V súčasnosti sa zdá, že akékoľvek dôkazy o morálnej „úhonnosti“ politikov typu Andreja Babiša, zakladajúcich sa na podkladoch z archívov totalitných (KSČ) a represívnych (ŠtB) orgánov nehrajú v radovom elektoráte nejakú rolu, skôr naopak.

Víťazí v lepšom zmysle slova pragmatizmus, v horšom náklonnosť k neprávosti. Ba možno i niečo nízkejšie. Pocit, že on je „náš“ a aj „my“ by sme tak konali.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Karikatúra denníka SME (Sliacky).


10 h
Peter Schutz.

Po deložovaní Matoviča je koniec aj zdaniu, že na Slovensku akási vláda ešte vládne.


12 h
Peter Schutz.

Sýrčania sa do Nemecka dostanú tak či tak.


13 h
Talianska pravicovo-populistická politička Giorgia Meloniová.

Sme svedkami konca liberalizmu a návratu k politike druhej svetovej vojny?


13 h
SkryťZatvoriť reklamu